KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Álláshírdetés - Vászoly település főépítészei feladatok ellátása

Pályázati felhívás

Vászoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet települési főépítészi feladatok megbízási szerződés keretében, határozatlan időre történő ellátására

A települési főépítész által ellátandó feladatok: a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 8. §-ában és 10-11. §-aiban foglaltak alapján az alábbi rendben:

- megbízóval történő folyamatos kapcsolattartás telefonon, e-mailen, illetve egyéb elektronikus adatátviteli eszköz útján,

- személyes kapcsolattartás, ügyfélfogadás, megállapodás szerint, de legalább havi 2 alkalommal munkaidőben a megbízó központi ügyintézési helyén (Vászoly, Béke tér 1.),

- ügyfélfogadási idő alatt a lakosság és az ügyfelek tájékoztatása a hatályos településrendezési eszközökre és a településképi rendeletre vonatkozó előírásokról, valamint egyéb építési jogszabályokról az adott ingatlan vonatkozásában,

- a településkép védelmi eljárások lefolytatása a helyi rendelet szerint (településképi tájékoztatás, konzultáció, bejelentés, véleményezés és kötelezés),

- a településképi rendelet és a településfejlesztési stratégia elkészítésének előkészítése, kidolgozása, valamint az ezzel kapcsolatos társadalmi egyeztetés levezénylése,

- partnerségi egyeztetések, lakossági fórumok tartása.

- ütemezés szerint területi ellenőrzés: az építési szabályok, a használat feltételei betartásának utóellenőrzése, szabálytalanság esetén intézkedés szakhatóságok felé,

- részvétel a feladatkörét érintő ügyek tárgyalásánál a képviselő-testületi üléseken, a társadalmi és államigazgatási egyeztetéseken.

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság,

- cselekvőképesség,

- büntetlen előélet,

- szakirányú felsőfokú végzettség: építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség; településmérnöki mesterképzési szakon szerzett okleveles településmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség,

- főépítészi vizsga vagy az alóli mentesülés, illetve ennek hiányában kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a főépítészi vizsgát a jogszabályban meghatározott határidőn belül megszerzi,

- legalább öt év szakmai gyakorlat,

- 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 6. §-ában szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség fenn nem állása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- részletes szakmai önéletrajz,

- iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, szükség esetén az egyenértékűség megállapíthatóságára vonatkozó igazolás,

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérését igazoló dokumentum,

- főépítészi vizsga vagy a vizsga alóli mentesség igazolása, vagy a vizsga letételére irányuló kötelezettségvállalás,

- szakmai gyakorlat igazolása,

A pályázó alábbiakról szóló nyilatkozatai:

- az álláshely betöltésénél a 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 6. §-ában szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve azokat a pályázó a megbízás időpontjáig megszünteti,

- a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázatát az eljárásban résztvevők megismerjék,

- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nyilvános vagy zárt ülés keretében kéri pályázatának testület által történő elbírálását

- a pályázó feladat ellátására irányuló árajánlata (pályázat kiírójának az útiköltség elszámolására nincs lehetősége).

 A főépítészi megbízás időtartama, díja: 2023. március 1. napjától határozatlan időre szóló megbízás alapján. A megbízási díj megállapodás alapján kerül megállapításra.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

- elektronikus úton a vaszoly@canet.hu e-mail címen keresztül,

- személyesen vagy postai úton a Vászoly Község Önkormányzata címére (8245 Vászoly, Béke tér 1.)

Kérjük a borítékon feltüntetni a megbízás megnevezését: ,,települési főépítész".

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

- A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az érvényes pályázatot benyújtó pályázókat a polgármester és alpolgármester hallgatja meg.

- A pályázók meghallgatását követően a képviselő-testület dönt a nyertes pályázó kiválasztásáról és megbízásáról.

- A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

- A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vörösné Szélesi Anita nyújt a 87/445-053 telefonszámon.

 A pályázati kiírás közzétételének helye:

-  Vászoly Község Önkormányzatának hivatalos honlapja: www.vaszoly.hu

-  Magyar Építész Kamara honlapja.


Létrehozás időpontja: 2022-12-19 22:28:33
Utolsó módosítás időpontja: 2022-12-19 22:30:10
Cimkék: állás, hirdetés, főépítész, vászoly; Beküldő: Ulrich Tamás
Megtekintések száma: 5595
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=47385