KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Álláshirdetés - települési főépítészi feladatok Vászoly

Vászoly Község Önkormányzata pályázatot hirdet települési főépítészi feladatok megbízási szerződés keretében határozatlan időben történő ellátására.

I. A települési főépítész által ellátandó feladatok:

 a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rend. 8. §-ában és 10-11. §-aiban foglaltak alapján az alábbi rendben:
- a megbízóval történő folyamatos kapcsolattartás telefon, e-mailen, illetve egyéb elektronikus adatátviteli eszköz útján,
- személyes kapcsolattartás, ügyfélfogadás munkaidőben a megbízó központi ügyintézési helyén (Vászoly, Béke tér 1.) megállapodás szerinti időtartamban,
- ügyfélfogadás alatt a lakosság és az érdeklődők tájékoztatása a hatályos településrendezési eszközök és a településképi rendelet vonatkozó előírásairól, valamint egyéb építési jogszabályokról,
- Településkép védelmi eljárások lefolytatása a helyi rendelet szerint / településképi tájékoztatás, konzultáció, bejelentés, kötelezés/,
- partnerségi egyeztetések, lakossági fórumok tartása,
- Ütemezés szerint, területi ellenőrzés az építési szabályok, használat feltételei betartásának utóellenőrzése. Szabálytalanság esetén intézkedés szakhatóságok felé.
- Részvétel a feladatkörét érintő ügyek tárgyalásánál a képviselő-testületi üléseken.

II. Pályázati feltételek:

a.) magyar állampolgárság,
b.) cselekvőképesség,
c.) büntetlen előélet,
d.) szakirányú felsőfokú végzettség:

1. építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök vagy azzal egyenértékű szakképzettség,
2. településmérnöki mesterképzési szakon szerzett okleveles településmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség, építész- vagy településmérnök főiskolai szakképzettség,
3. építész- vagy településmérnök főiskolai szakképzettség.

e.) főépítészi vizsga vagy az alóli mentesülés, illetve ennek hiányában arra vonatkozó kötelezettségvállalás, hogy a főépítészi vizsgát a jogszabályban meghatározott határidőn belül (foglalkoztatására irányuló jogviszonya kezdetétől számított hat hónapon belül) megszerzi,
f.) a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 6. §-ában szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség fenn nem állása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: állami főépítészi vagy önkormányzati főépítészi szakmai gyakorlat.

III. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

a.) részletes szakmai önéletrajz,
b.) iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, szükség esetén az egyenértékűség megállapíthatóságára vonatkozó igazolás [a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3/A.§ (2) bekezdése szerint],
c.) nyilatkozat, hogy foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll és a pályázat nyertessége esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy az annak megkérését igazoló dokumentumot 3 napon belül becsatolja,
d.) főépítészi vizsga vagy a vizsga alóli mentesség igazolása, vagy a vizsga letételére irányuló kötelezettségvállalás,
e.) szakmai gyakorlat igazolása,
f.) a pályázó nyilatkozata a következőkről:

• az álláshely betöltésénél a 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 6. §-ában szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve azokat a megbízás időpontjáig megszünteti;
• hozzájárul ahhoz, hogy pályázatát az eljárásban résztvevők megismerjék;
• nyílt vagy zárt ülés keretében kéri pályázatának testület által történő elbírálását;
• a pályázó feladat ellátására irányuló megbízási díj igénye.

IV. A főépítészi megbízás időtartama: 2024. április 1. napjától határozatlan időre szóló megbízás alapján.

Megbízási díj: megállapodás szerint.

V. A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

a. elektronikus úton a kirendeltseg@balatonfured.com e-mail címen keresztül,
b. postai úton a Balatonfüred Közös Önkormányzati Hivatal 8230 Balatonfüred, Pf.:266 címre

Kérjük a borítékon feltüntetni a megbízás megnevezését: ,,települési főépítész Vászoly".

VI. A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

a.) A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az érvényes pályázatot benyújtó pályázókat a polgármester és alpolgármester hallgatja meg.
b.) A pályázók meghallgatását követően a képviselő-testület dönt a nyertes pályázó kiválasztásáról és megbízásáról.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rózsahegyi Tibor polgármester nyújt a 06/303936301 telefonszámon, illetve Vörösné Szélesi Anita szolgál a 06/87/445-053- telefonszámon.

VII. A pályázati kiírás közzétételének helye:

a.) Vászoly Község Önkormányzatának hivatalos honlapja: www.vaszoly.hu
b.) Magyar Építész Kamara honlapja.


Létrehozás időpontja: 2024-03-04 17:25:38
Utolsó módosítás időpontja: 2024-03-04 17:29:07
Cimkék: állás, hirdetés, főépítész, vászoly; Beküldő: Ulrich Tamás
Megtekintések száma: 1064
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=47869