KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Álláshirdetés - települési főépítészi feladatok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szada Nagyközség Önkormányzat Polgármestere pályázatot hirdet települési főépítészi feladatok megbízási szerződés keretében történő ellátására

A települési főépítész által ellátandó feladatok:
a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rend. 8. §-ában és 10-11. §-aiban foglaltak alapján: 

 • Megbízóval történő folyamatos kapcsolattartás személyesen, telefonon, illetve egyéb elektronikus adatátviteli eszköz útján,
 • személyes kapcsolattartás legalább heti 1 alkalommal munkaidőben a Megbízó központi ügyintézési helyén alkalmanként 8 óra időtartamban,
 • részvétel a feladatkörét érintő ügyek tárgyalásánál a képviselő-testületi és bizottsági üléseken,
 • az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatallal és az érintett önkormányzatok főépítészeivel együttműködve elősegíti az illetékességi területét érintő területrendezési és településrendezési tervek összhangjának kialakítását,
 • folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési eszközök hatályosulását, tapasztalatairól az érintett önkormányzat által meghatározott gyakorisággal tájékoztatást ad, és négyévente összefoglaló jelentést készít a képviselő-testület (közgyűlés) részére,
 • közreműködik a kulturális örökség védelméről szóló törvényben foglaltakkal, valamint a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltakkal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában,
 • szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a település egységes táji és építészeti arculatának alakítását,
 • közreműködik a területrendezési tervek és a településrendezési tervek nyilvántartására, a szabályozásokon alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség megállapítására vonatkozó helyi szabályok előkészítésében,
 • részt vesz – szükség szerint adatok szolgáltatásával – az illetékességi területére vonatkozó területi és települési információs rendszerek kialakításában és működtetésében,
 • vezeti a helyi önkormányzati tervtanácsot,
 • gondoskodik a helyi tervtanács nyilvántartásának vezetéséről, és abból adatokat szolgáltat az állami főépítésznek,
 • közreműködik a települési önkormányzat Étv.-ben meghatározott építésügyi feladatainak az ellátásában,
 • ellátja a települési önkormányzat településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának, települési arculati kézikönyvének és településképi rendeletének betartatásával, felülvizsgálatával összefüggő kötelező feladatokat, az ETÉR rendszerben,
 • döntésre előkészíti a rendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslatot, a tervezési megbízás feltételeit és követelményeit, elkészíti az előzetes tájékoztatást az érdekelt államigazgatási szervek, az érintett állampolgárok, szervezetek, érdek-képviseleti szervek, valamint a szomszédos és az érintett egyéb települések önkormányzati szervei részére a rendezés, a településkép-védelem helyéről, céljáról, várható eredményéről,
 • döntésre előkészíti a rendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslatot, a tervezési megbízás feltételeit és követelményeit,
 • elkészíti az előzetes tájékoztatást az érdekelt államigazgatási szervek, az érintett állampolgárok, szervezetek, érdekképviseleti szervek, valamint a szomszédos és az érintett egyéb települések önkormányzati szervei részére a rendezés helyéről, céljáról, várható eredményéről,
 • a településrendezési eszközök készítése során folyamatosan együttműködik a tervezőkkel és képviseli az önkormányzat érdekeit,
 • szervezi és irányítja az Étv.-ben előírt véleményezési eljárásokat, ezek során biztosítja a településrendezési eszközök készítésének nyilvánosságát,
 • a véleményezési eljárás befejezését követően a beérkezett észrevételek figyelembevételével döntésre előkészíti a településrendezési eszközöket,
 • gondoskodik a megállapítás során hozott változtatások átvezetéséről, illetőleg szükség szerint az újbóli véleményeztetés lefolytatásáról,
 • nyilvántartást vezet a település területére készült településrendezési eszközökről, valamint – amennyiben az információtechnológiai feltételek biztosítottak - gondoskodik a hatályos településrendezési eszközöknek az önkormányzat honlapján történő közzétételéről,
 • szakmai konzultáción vesz részt és tájékoztatást ad a hatályos településképi rendeletben foglaltakról.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • szakirányú felsőfokú végzettség:
 • építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség
 • településmérnöki mesterképzési szakon szerzett okleveles településmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség
 • főépítészi vizsga vagy az alóli mentesülés, illetve ennek hiányában kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a főépítészi vizsgát a jogszabályban meghatározott határidőn belül megszerzi,
 • legalább öt év szakmai gyakorlat,
 • 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 6. §-ában szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség fenn nem állása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, szükség esetén az egyenértékűség megállapíthatóságára vonatkozó igazolás,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérését igazoló dokumentum,
 • főépítészi vizsga vagy a vizsga alóli mentesség igazolása, vagy a vizsga letételére irányuló kötelezettségvállalás,
 • szakmai gyakorlat igazolása,
 • a pályázó alábbiakról szóló nyilatkozatai:
  • az álláshely betöltésénél a 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 6. §-ában szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve azokat a pályázó a megbízás időpontjáig megszünteti,
  • hozzájárulás ahhoz, hogy pályázatát az eljárásban résztvevők megismerjék,
  • nyílt vagy zárt ülés keretében kéri pályázatának testület által történő elbírálását,
  • bérigény,
  • megbízási jogviszony keretében látná el feladatát,

A főépítészi kinevezés/megbízás időtartama: elbírálást követően határozatlan időre szóló megbízás alapján.

A pályázat benyújtásának határideje:
2023. október 31. 8.00 óra

A pályázatok benyújtásának módja:

 • elektronikus úton Pintér Lajos polgármester részére a szada@szada.hu e-mail címen keresztül;
 • személyesen Szada Nagyközség Önkormányzat Iktatójában (2111 Szada, Dózsa György út 88.),
 • mindkét esetben oly módon, hogy a pályázat a benyújtási határidőn belül érkezzen meg a címzetthez.

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „főépítész”.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő, érvényes pályázatot benyújtók közül előzetes bírálat alapján kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt.
A pályázók meghallgatását követően a Képviselő-testület legkorábban 2023. szeptember 28.-i ülésén dönt a nyertes pályázó kiválasztásáról és megbízásáról. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkakör betöltésének kezdő időpontja: 2023. november 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Molnár Krisztina Műszaki osztályvezető nyújt a 06-28/503-065/502. telefonszámon.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 • a helyben szokásos módon (Szada Nagyközség Önkormányzatának hivatalos honlapja:www.szada.hu, Szada Nagyközség Önkormányzat hirdetőtáblája és Facebook oldala),
 • Magyar Építész Kamara honlapján.

Létrehozás időpontja: 2023-09-18 00:00:00
Utolsó módosítás időpontja: 2023-10-16 23:37:40
Cimkék: állás, hirdetés, főépítész, szada; Beküldő: Ulrich Tamás
Megtekintések száma: 3302
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=47688