KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Hatályos jogszabályok listája

Típus Leírás Állapot
1. Alapvető előírások
Törvény Magyarország Alaptörvénye Hatályos
Törvény 2023. évi C. törvény a magyar építészetről

fokozatos hatálybaléptetés, több, kamarát érintő előírás csak 2024.10.01. napján lép hatályba

Hatályos
Törvény 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

2024.05.18-től módosult

Hatályos
Min. rendelet Az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartásról szóló 8/2020. (VI.26.) MvM rendelet Hatályos
Törvény 2023. évi LXIX. törvény az állami építési beruházások rendjéről

2023.11.08-én lép hatályba (10.31-én kihirdetve)

Hatályos
Törvény AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adat

Egyszerű nevén: GDPR rendelet (adatvédelmi)

Hatályos
Korm. rendelet 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról Hatályos
Törvény 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Hatályos
Törvény 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről Hatályos
- a jogszabályokra kattitnva mindig az éppen hatályos állapot érhető el, azonban mind a korábbi, mind a később hatályba lépő módosítások elérhetőek az njt.hu oldaláról Hatályos
2. Területrendezés és településfejlesztés
Korm. rendelet 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről Hatályos
Korm. rendelet 119/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet a kiemelt nemzeti emlékhely használatának rendjéről Hatályos
Törvény 2023. évi CII. törvény a területfejlesztésről Hatályos
Törvény 2016. évi LXXIV. törvény a a településkép védelméről Hatályos
Törvény 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről Hatályos
Törvény 2015. évi VII. törvény A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról Hatályos
Korm. rendelet 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés rendjéről Hatályos
Korm. rendelet 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról Hatályos
Korm. rendelet 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről Hatályos
Korm. rendelet 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) Hatályos
Korm. rendelet 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról Hatályos
OGY határozat 1/2014. (I. 3.) OGY határozat a Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról Hatályos
Korm. rendelet 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól Hatályos
Korm. rendelet 76/2009 (IV.8.) Korm. rendelet a területrendezési hatósági eljárásról Hatályos
Korm. rendelet 77/2010 (III.25.) Korm. rendelet a területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről Hatályos
Korm. rendelet 525/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról Hatályos
3. Szakmagyakorlási tevékenység
Törvény 1996. évi LVIII. törvény a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról Hatályos
Korm. rendelet 375/2011. (XII.31.) a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól Hatályos
Törvény 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről Hatályos
Korm. rendelet 1032/2015. (I. 30.) Korm. határozat az építésüggyel kapcsolatos társadalompolitikai elképzelések megvalósítását célzó intézkedésekről Hatályos
3.1. Szakmai Kamara
Törvény 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról Hatályos
Min. rendelet 32/2009 (XII.29.) NFGM rendelet a szakmagyakorlási jogosultságokkal, névjegyzékek vezetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokról Hatályos
Min. rendelet 57/2014. (VI. 25.) ME határozat a helyettes államtitkárok kinevezéséről Hatályos
Min. rendelet 14/2010 (IV.28.) SZMM rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenység gyakorlására irányuló engedélyezési eljárás során fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról Hatályos
Min. rendelet 15/2015. (III. 11.) MvM rendelet a Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről Hatályos
3.2. Építészeti-műszaki tervezési, településtervezési, tervellenőri, építészeti-műszaki szakértői, építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői, beruházáslebonyolítói, energiatanúsítói tevékenység
Törvény 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól Hatályos
Korm. rendelet 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről Hatályos
Korm. rendelet 186/2009 (IX.10.) Korm. rendelet a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről Hatályos
Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Hatályos
Min. rendelet 9/2006. (II. 27.) IM. rendelet az igazságügyi szakértői területekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről (6.§ (1) bek. a.)pont; 37.§; 11. sz. melléklet) Hatályos
Korm. rendelet 33/2008.(II.21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról Hatályos
Min. rendelet 1/2008 (I.11.) ÖTM rendelet Az Európai közösségi jog hatálya alá tartozó feltétel nélkül elismerésre kerülő okl. építészmérnöki oklevelek elnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről Hatályos
3.3. Tervtanácsok, főépítészek, tervpályázat
Korm. rendelet 252/2006.(XII.7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról Hatályos
Korm. rendelet 190/2009.(IX.15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről Hatályos
- 2/2022. (VII. 6.) ÉBM utasítás az országos főépítész megbízásáról Hatályos
3.4. Közbeszerzés, kiemelt jelentőségű beruházások
Korm. rendelet 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről Hatályos
Korm. rendelet 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárásokról Hatályos
Korm. rendelet 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről Hatályos
Korm. rendelet 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól Hatályos
Törvény 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről Hatályos
Törvény 2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről Hatályos
Törvény 2018. évi XLIX. törvény a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Hatályos
Korm. rendelet 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet az állami magasépítési beruházásokról Hatályos
Korm. rendelet 575/2021. (X. 12.) Korm. rendelet az Országos Beruházás Monitoring Rendszer eljárásrendjéről és működtetéséről Hatályos
- 1034/2019. (II. 13.) Korm. határozat a Nemzeti Hauszmann Program megvalósításáról és a végrehajtásához szükséges 2019. évi, 2020. évi és 2021. évi forrás biztosításáról Hatályos
4. Építésügyi hatósági eljárások
Korm. rendelet 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról Hatályos
Korm. rendelet 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról Hatályos
Korm. rendelet 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól Hatályos
Korm. rendelet 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről Hatályos
4.1. Általános eljárási szabályok
Törvény 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.)

2023.01.01 - 2024.01.31.2018. január 1-jét követően indult hatósági eljárások során alkalmazandó

Hatályos
Törvény 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (új Pp.)

2023.06.25-től változik (a 2018. január 1-jét követően indult eljárások során alkalmazandó)

Hatályos
Törvény 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról (Kp.)

2018. január 1-jét követően közigazgatási hatóságok döntései bírósági megtámadásának eljárási szabályai

Hatályos
Törvény 1990. évi XCIII. törvény az illetékről Hatályos
Törvény 2012.évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről Hatályos
4.2. Építésügyi, építésfelügyeleti hatósági eljárások
Korm. rendelet 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről Hatályos
Korm. rendelet 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról Hatályos
Korm. rendelet 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról Hatályos
Korm. rendelet 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról Hatályos
Korm. rendelet 143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet a rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról Hatályos
Korm. rendelet 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeirő Hatályos
Korm. rendelet 194/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről Hatályos
Korm. rendelet 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról Hatályos
Min. rendelet 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakításról Hatályos
Korm. rendelet 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól Hatályos
Korm. rendelet 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról Hatályos
Korm. rendelet 40/2002. (III. 21). Korm. rendelet a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól Hatályos
Korm. rendelet 195/2009.(IX.15.) Korm. rendelet a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről Hatályos
Min. rendelet 91/2003. (XII. 16.) GKM rendelet az országos közutak építésfelügyeleti ellenőrzési eljárásáról és az eljárással összefüggő szakmai vizsgálatról Hatályos
Korm. rendelet 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról Hatályos
Korm. rendelet 5/2015. (I. 29.) Korm. rendelet a 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építményekre vonatkozó előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelem tartalmi követelményeinek, az eljárásban közreműködő Bizottság működésének egyes szabál Hatályos
5. Építőipari kivitelezés
Korm. rendelet 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről Hatályos
Korm. rendelet 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról Hatályos
Min. rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KVVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Hatályos
Min. rendelet 4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkahelyi követelményekről (biztonsági és egészségvédelmi koordinátor) Hatályos
Törvény 2013. évi XXXIV. törvény az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módo Hatályos
Korm. rendelet 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról Hatályos
6. Minőségügy, szabványügy, épületenergetika
Törvény 1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról Hatályos
Korm. rendelet 176/2008 (VI.30.) Korm. rendelet Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról Hatályos
Korm. rendelet 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól Hatályos
Min. rendelet 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

2023.11.01. napján lép hatályba és felváltja a 7/2006. (V. 24.)TNM rendeletet

Hatályos
- 7/2019. (IV. 4.) ITM rendelet a Műszaki Szabályozási Bizottságról Hatályos
Törvény 2009. évi CXXXIII. törvény a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről Hatályos
Korm. rendelet 181/2003. (XI 5.) Korm. rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról Hatályos
Korm. rendelet 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól Hatályos
Korm. rendelet 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól Hatályos
Min. rendelet 78/2003 (XI.27.) GKM rendelet A játszótéri eszközök biztonságáról Hatályos
Korm. rendelet 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről Hatályos
Törvény 1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról Hatályos
- 6/2019. (IV. 4.) ITM rendelet az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról Hatályos
7. Építészeti értékvédelem, műemlékvédelem
Korm. rendelet 439/2013. (XI.20.) Korm. rendelet a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről Hatályos
Korm. rendelet 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a történelmi emlékhelyekről Hatályos
Törvény 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről Hatályos
Korm. rendelet 19/2018. (II.14.) Korm. rendelet a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról Hatályos
Korm. rendelet 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról Hatályos
Korm. rendelet 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról Hatályos
OGY határozat 22/2023. (X. 25.) OGY határozat a Magyar Építészet Napjáról Hatályos
Min. rendelet 19/2019. (XII. 20.) MvM rendelet egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről, valamint egyes műemlékvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Hatályos
Min. rendelet 7/2005. (III. 1.) NKÖM rendelet a Budapest és Pannonhalma világörökségi helyszíneinek műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról Hatályos
Korm. rendelet 335/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a világörökségi területté jelölés hazai eljárásrendjéről, a világörökségi kezelési tervek tartalmi követelményeiről és elkészítésük rendjéről, a gondnokságokról, valamint a világörökségi területen az államot megillető Hatályos
Min. rendelet 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól Hatályos
Törvény 2011. évi LXXVII. törvény a világörökségről Hatályos
8. Földügyi szakigazgatás
Törvény 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról Hatályos
Törvény 2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról Hatályos
Törvény 2007. évi CXXIX törvény a termőföld védelméről Hatályos
9. Lakásépítés
Korm. rendelet 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról Hatályos
Korm. rendelet 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról Hatályos
Korm. rendelet 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról Hatályos
10. Vegyes rendelkezések
Törvény 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról Hatályos
Korm. rendelet 156/1999. (XI. 3.) Korm. Rendelet a Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezetéről és működéséről Hatályos
Törvény 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Hatályos
Törvény 1995. évi LIII. törvény a környezetek védelmének általános szabályairól Hatályos
Törvény 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról Hatályos
Törvény 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Hatályos
Törvény 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról Hatályos
Törvény 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Hatályos
Törvény 2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről Hatályos
Törvény 2016. évi XXX. törvény a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről Hatályos
Törvény 2019. évi CX. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról Hatályos
Törvény 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről Hatályos
Korm. rendelet 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról Hatályos
Korm. rendelet 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről Hatályos
Korm. rendelet 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről Hatályos
Korm. rendelet 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről Hatályos
Korm. rendelet 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről Hatályos
Korm. rendelet 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet az árva mű felhasználásának részletes szabályairól Hatályos
Min. rendelet 14/2023. (VIII. 24.) ÉKM rendelet az építési és közlekedési miniszter által adományozható elismerésekről Hatályos
Min. rendelet 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról Hatályos
Korm. rendelet 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól Hatályos
- 1271/2019. (V. 13.) Korm. határozat a tájegységi építészet előmozdítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről Hatályos
- 1398/2019. (VII. 4.) Korm. határozat az építésgazdaság általános fejlesztését, az építőanyagok hazai gyártását és a hazai építőipari alapanyag-kitermelés támogatását célzó stratégiáról és a hazai építőipari vállalkozások hatékonyságnövelésére irányuló fo Hatályos
11. A COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedések
Törvény 2021. évi XCIX. törvény - a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról Hatályos